POLITYKA Prywatności DOTYCZĄCA KONTAKTÓW INDYWIDUALNYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informujmy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Matylda Ludka wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Less More Studio Projektu Matylda Ludka, adres siedziby: ul. Dolina 16/2, 61-551 Poznań, adres do doręczeń: ul. Dolina 16/2, 61-551 Poznań, NIP: 7831629359, REGON: 369987316, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
adres poczty elektronicznej: projekt@less-more.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f Rozporządzenia: 
- w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w celu wymiany korespondencji, w szczególności odpowiedzi na Państwa wiadomość wysłaną do nas drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas,
- w celach analitycznych, archiwalnych (dowodowych, na wypadek potrzeby wykazania przebiegu korespondencji), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej usługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Państwa dane pozyskane w związku z korespondencją z Państwem przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korespondencją.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Państwo zidentyfikować.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem, warunkiem nawiązania z nami kontaktu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie nie uzyskanie odpowiedzi na Państwa prośbę dotyczącą kontaktu.
8. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Back to Top